Νικόλαος Κατσούλας  Φωτο-Κατσούλας
Βαθμίδα:Επίκουρος Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο:Γεωργικές Κατασκευές με έμφαση στα θερμοκήπια
Μαθήματα α) Προπτυχιακά:- Γεωργικές Κατασκευές-θερμοκήπια- Συστήματα Υδροπονικών Καλλιεργειών

– Εγκαταστάσεις Μετασυλλεκτικών Χειρισμών Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής

β) Μεταπτυχιακά:- Τεχνολογίες Θερμοκηπίων- Γεωργικές Κατασκευές

– Έλεγχος Περιβάλλοντος Γεωργικών Εγκαταστάσεων

– Ενεργειακές Τεχνολογίες στη Γεωργία

Έρευνα Ερευνητικά ενδιαφέροντα:- σχεδιασμός, διαχείριση και έλεγχος θερμοκηπίων,- υλικά κάλυψης θερμοκηπίων,

– θέρμανση, αερισμός, δροσισμός και σκίαση θερμοκηπίων,

-ανάγκες σε νερό και άρδευση θερμοκηπιακών καλλιεργειών,

– διαχείριση συστημάτων υδροπονικών καλλιεργειών

Διδακτορικές διατριβές που έχει επιβλέψει:-
Μεταπτυχιακές διατριβές που έχει επιβλέψει:6
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα:Εκπαίδευση

Πτυχιούχος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διδακτορικό Δίπλωμα Φιλοσοφίας στις Γεωπονικές Επιστήμες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Διδακτική Εμπειρεία

Διδασκαλία: στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμ. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (από το 2004), στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονα συστ. αγροτικής παραγωγής στο Μεσογειακό χώρο με έμφαση στην αειφ. παρ. & στη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών» της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (από το 2006), στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα «Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, στις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας» και «Αειφόρος Αγροτική Παραγωγή και Διαχείριση Περιβάλλοντος» του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμ. Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων του ΤΕΙ Λάρισας (2003-2005).

 

Ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιευμένο έργο και αναγνώριση

Συμμετοχή σε 30 ερευνητικά προγράμματα. Συγγραφικό έργο: 2 διατριβές (πτυχιακή και διδακτορική), 4 κεφάλαια σε βιβλία, 30 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 70 εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κρίση πλήρους κειμένου εργασίας, 55 εργασίες δημοσιευμένες σε πρακτικά εθνικών συνεδρίων με κρίση πλήρους κειμένου εργασίας και 7 εκλαϊκευμένες εργασίες. Ο αριθμός των ετεροαναφορών στο δημοσιευμένο έργο ανέρχεται στις 350 τουλάχιστον. Κριτής επιστημονικών εργασιών άλλων ερευνητών περιοδικών που περιλαμβάνονται στις βάσεις του SCI και μέλος εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανώσεων.

 

Διοικητική εμπειρία

Συμμετοχή σε περισσότερες από 15 επιτροπές του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιβλέπων και μέλος της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής πτυχιακών διατριβών που υλοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ε. Π. του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επιβλέπων 7 μεταπτυχιακών διατριβών και 3 υποψηφίων διδακτόρων, μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής 4 διδακτορικών διατριβών και μέλος της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 5 διδακτορικών διατριβών. Επιστημονικός Υπεύθυνος σε 2 ερευνητικά προγράμματα. Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής 2 Συνεδρίων, Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής ενός Εθνικού Συνεδρίου, μέλος του Προεδρείου της Οργανωτικής Επιτροπής ενός Συνεδρίου και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής ενός Συνεδρίου.

Άλλα στοιχεία