ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Τμήμα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, έχει αναλάβει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 3382/18-12-2012, τεύχος Β΄ και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) και ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής άλλης συναφούς ειδικότητας. Συναφείς ειδικότητες θεωρούνται: Τμήματα Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ (ΣΤΕΦ), Σχολές Τεχνολογίας Γεωπονίας ΤΕΙ (ΣΤΕΓ).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις.

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με δίδακτρα. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 2.000 €.

Η διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) εξάμηνα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν:

  1. Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Γ.Φ.Π.Α.Π.(downloadαπό την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.)
  2. Αντίγραφα Προπτυχιακών Τίτλων Σπουδών
  3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
  4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
  5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, (Proficiency). (Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας υποβάλλονται σε εξετάσεις).
  6. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία σχετικής επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
  7. Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς απευθείας στη Γραμματεία ή θα προσκομισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο.
  9. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.

 

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΠΜΣ «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»

Οδός Φυτόκου, Νέα Ιωνία , Τ.Κ. 38446, Βόλος

Η διεξαγωγή της συνέντευξης θα γίνει εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα: http://pms.autom.agr.uth.gr/ , Email: autom_agr@uth.gr

Τηλ: 24210 93013

Η Διευθύντρια Σπουδών του Π.Μ.Σ.,

Μαρία Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας