1. Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής

(Διευθύντρια: Καθηγήτρια Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη).

Καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της γεωργικής υδραυλικής, όπως: Ανοικτοί αγωγοί. Κλειστοί αγωγοί. Εκχειλιστές και μετρητές ροής. Στραγγίσεις. Κίνηση νερού στο έδαφος. Μέθοδος άρδευσης (σε υπαίθριο χώρο). Ποιότητα αρδευτικού νερού.

 

2. Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος

(Διευθυντής:  Καθηγητής Κ. Κίττας). 

Καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: Των κατασκευών, του περιβάλλοντος, του εξοπλισμού και της ενέργειας αγροτικών κτιρίων, των γεωργικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών. Της μηχανικής περιβάλλοντος. Της τοπογραφίας, φωτογραμμετρίας – τηλεπισκόπησης. Της αγροτικής οδοποιίας, της εδαφομηχανικής και της εφαρμοσμένης μηχανικής.

 

3. Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας

(Διευθυντής:  Καθηγητής Κ. Κίττας). 

Καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε επί μέρους θέματα της γεωργικής μηχανολογίας όπως σχεδιασμού και κατασκευής γεωργικού εξοπλισμού και μηχανοποίησης της Ελληνικής γεωργίας.