•  Αναμένεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων για το τρέχον εξάμηνο

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα παρακάτω πέντε (5) Υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα (5 x 6 = 30 ECTS):
Πρώτο εξάμηνο σπουδών

Κωδ.

Μάθημα

Υ/Ε

ECTS

1.1 Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

Υ

6

1.2

Τεχνολογίες Θερμοκηπίων

Υ

6

1.3

Γεωργία Ακριβείας

Υ

6

1.4 Μοντελοποίηση Γεωργικών Συστημάτων και Διάγνωση Σφαλμάτων Γεωργικού Εξοπλισμού

Υ

6

1.5 Βιομηχανικός και ευφυής έλεγχος με εφαρμογές στη γεωργία

Υ

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

 

Δεύτερο εξάμηνο σπουδών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να επιλέξουν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δύο (2) επιλεγόμενα (Ε) μαθήματα εκ των παρακάτω τεσσάρων (4) μαθημάτων (2 x 6 = 12 ECTS) και σε Μεταπτυχιακή Εργασία (18 ECTS) .

Κωδ.

Μάθημα

Υ/Ε

ECTS

2.1 Αρδεύσεις

Ε

6

2.2

Εγκαταστάσεις Μετασυλλεκτικών Χειρισμών Αγροτικών Προϊόντων

Ε

6

2.3

Αυτοματισμοί στα Γεωργικά Μηχανήματα

Ε

6

2.4 Ρομποτικές Εφαρμογές στη Γεωργική Τεχνολογία

Ε

6

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Υ

18

ΣΥΝΟΛΟ

30