Get Adobe Flash player

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι επιτυχόντες φοιτητές θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία για την εγγραφή τους στο ΠΜΣ

Η προθεσμία εγγραφών θα ανακοινωθεί όταν θα βγούν τα τελικά αποτελέσματα

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής

  1. Πιστοποιητικό γέννησης
  2. Αντίγραφο κατάθεσης διδάκτρων – Κατάθεση στη τράπεζα Alphabank το ποσό των 1000 €

(Αριθμός λογαριασμού για ΠΜΣ: 310-00-2002-020927 & IBAN GR8601403100310002002020927

ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ στο πεδίο Αιτιολογία είναι απαραίτητο να αναγράφεται ο κωδικός του π.μ.ς. (ΚΩΔ. 3867) καθώς και  ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΗ-φοιτητή

  1. Συμπλήρωση Αίτησης και Δήλωση στοιχείων φοιτητή (θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα ή στη γραμματεία) Αίτηση Εγγραφής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 3382/18-12-2012, τεύχος Β΄ και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) και ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής άλλης συναφούς ειδικότητας. Συναφείς ειδικότητες θεωρούνται: Τμήματα Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ (ΣΤΕΦ), Σχολές Τεχνολογίας Γεωπονίας ΤΕΙ (ΣΤΕΓ).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με προσωπική συνέντευξη.

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με δίδακτρα. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 2.000 €.

Η διάρκεια σπουδών είναι (2) δύο εξάμηνα για πλήρη φοίτηση και έως (4) τέσσερα εξάμηνα για μερική φοίτηση.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν:

 1. Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Γ.Φ.Π.Α.Π.(download από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.)
 2. Αντίγραφα Προπτυχιακών Τίτλων Σπουδών
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, (Proficiency). (Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας υποβάλλονται σε εξετάσεις).
 6. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία σχετικής επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
 7. Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς απευθείας στη Γραμματεία ή θα προσκομισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο.
 9. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.

 

Η διεξαγωγή της συνέντευξης θα γίνει εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.

Υποβολή αιτήσεων έως 15 Σεπτεμβρίου 2017

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΠΜΣ «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»

Οδός Φυτόκου, Νέα Ιωνία , Τ.Κ. 38446, Βόλος

Περισσότερες πληροφορίες:  Ιστοσελίδα: http://pms.autom.agr.uth.gr/ , Email: autom_agr@uth.gr

Τηλ: 24210 93013 – 24210 93093

Η Διευθύντρια Σπουδών του Π.Μ.Σ.,

Μαρία Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 Κεντρικό Αμφιθέατρο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Φυτόκο Βόλου

 1η Ορκωμοσία 23-3-2017

 Ορκωμοσίες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (διδάκτορες, μεταπτυχιακοί, προπτυχιακοί φοιτητές)

9.30: Άνοιγμα Θυρών

9.45: Προσέλευση αποφοίτων/ Περιένδυση με τήβεννο

10.00: Έναρξη Τελετής

 • Χαιρετισμός Πρύτανη
 • Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.
 • Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα
 • Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος
 • Αναγόρευση-Ορκωμοσία Διδακτόρων του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος

 (ανοικτή Συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος: 1. Αναγόρευση-Ορκωμοσία της κας Βατσανίδου  Άννας, 2. Αναγόρευση-Ορκωμοσία του κου Κυρίτση Γεωργίου)

 • Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο : «Αυτοματισμοί στις αρδεύσεις, τις γεωργικές κατασκευές και στην εκμηχάνιση της γεωργίας»
 • Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο : «Αειφόρος αγροτική παραγωγή και διαχείριση περιβάλλοντος»

 Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

 2η Ορκωμοσία 23-3-2017

Ορκωμοσίες του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (μεταπτυχιακοί  και προπτυχιακοί φοιτητές)

11.45: Προσέλευση αποφοίτων/ Περιένδυση με τήβεννο

12.00: Έναρξη Τελετής

 • Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.
 • Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα
 • Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος
 • Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αειφορική διαχείριση υδατικού περιβάλλοντος
 • Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Πέρας της τελετής


Προϋποθέσεις-Αιτήσεις-Διαδικασία Ορκωμοσίας

Παρακαλείστε να είστε στο χώρο τουλάχιστον 15 Λεπτά πριν την ώρα ορκομωσίας

Αγαπητά Μέλη της Σχολής

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της διακοπής ρεύματος στη Σχολή από 6:00 έως

24:00 την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016, δε θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα.

 

Με εκτίμηση

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας

Παρακαλείστε να είστε στο χώρο τουλάχιστον 15 Λεπτά πριν την ώρα ορκομωσίας

Πρόγραμμα Ορκομωσίας

Σας προσκαλούμε στην τελετή απονομής πτυχίων στους απόφοιτους των Τμημάτων της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016 στο Κεντρικό
Αμφιθέατρο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Φυτόκο Βόλου , με το εξής πρόγραμμα.
1η Ορκωμοσία 16-11-2016
Ωρα 10.00 – 11.30 Ορκωμοσίες του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος (Διδάκτορες, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές)

 • Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε.
 • Χαιρετισμός από τον Κοσμήτορα
 • Χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος

Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Αυτοματισμοί στις αρδεύσεις, τις γεωργικές κατασκευές και στην εκμηχάνιση της
γεωργίας»
Ορκωμοσία αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο : «Αειφόρος
αγρ οτική παραγωγή και διαχείριση περιβάλλοντος»
Ορκωμοσία αποφοίτων Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

Σας ενημερώνουμε ότι από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2016-2017) όλοι οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) του Ιδρύματος θα εγγράφονται ως μέλη της Βιβλιοθήκης με χρήση της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας και υποβολή αίτησης από κάθε φοιτητή στην αντίστοιχη βιβλιοθήκη (Κεντρική ή Παράρτημα της σε Βόλο, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λαμία), η οποία απαιτείται για τη δήλωση επιπλέον στοιχείων και την ενυπόγραφη αποδοχή των όρων του Κανονισμού Βιβλιοθήκης. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα χρησιμοποιείται για όλες τις επιτόπιες υπηρεσίες (δανεισμό, διαδανεισμό κλπ.), ενώ ο αριθμός του barcode αυτής για πρόσβαση στις προσωποποιημένες ηλεκτρονικές (ενημέρωση δανεισμού, ανανέωση, κρατήσεις κλπ.) υπηρεσίες του νέου πληροφοριακού συστήματος καταλόγου ILSaS.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με το προσωπικό εξυπηρέτησης χρηστών σε κάθε βιβλιοθήκη ή να επισκέπτονται το δικτυακό της τόπο (http://www.lib.uth.gr).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 3382/18-12-2012, τεύχος Β΄ και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) και ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής άλλης συναφούς ειδικότητας. Συναφείς ειδικότητες θεωρούνται: Τμήματα Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ (ΣΤΕΦ), Σχολές Τεχνολογίας Γεωπονίας ΤΕΙ (ΣΤΕΓ).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με προσωπική συνέντευξη.

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με δίδακτρα. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 2.000 €.

Η διάρκεια σπουδών είναι (2) δύο εξάμηνα για πλήρη φοίτηση και έως (4) τέσσερα εξάμηνα για μερική φοίτηση.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν:

 1. Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Γ.Φ.Π.Α.Π.(download από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.)
 2. Αντίγραφα Προπτυχιακών Τίτλων Σπουδών
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, (Proficiency). (Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας υποβάλλονται σε εξετάσεις).
 6. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία σχετικής επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
 7. Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς απευθείας στη Γραμματεία ή θα προσκομισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο.
 9. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.

 

Η διεξαγωγή της συνέντευξης θα γίνει εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.

Υποβολή αιτήσεων έως 15 Σεπτεμβρίου 2015

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΠΜΣ «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»

Οδός Φυτόκου, Νέα Ιωνία , Τ.Κ. 38446, Βόλος

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα: http://pms.autom.agr.uth.gr/ , Email: autom_agr@uth.gr

Τηλ: 24210 93013 – 24210 93093

Η Διευθύντρια Σπουδών του Π.Μ.Σ.,

Μαρία Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η εξέταση των εργασιών των μεταπτυχιακών μαθημάτων που διδάσκονται από τον κ. Γέμτο για τη περίοδο του Σεπτεμβρίου θα γίνει τη Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 από 10:00 π.μ. στην αίθουσα του εργαστηρίου Γεωργικής Μηχανολογίας.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν θα πρέπει να έχουν αποστείλει τις εργασίες τους μέχρι την Πέμπτη 18  Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Τμήμα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, έχει αναλάβει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 3382/18-12-2012, τεύχος Β΄ και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) και ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γεωπονίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Αυτοματισμού Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής άλλης συναφούς ειδικότητας. Συναφείς ειδικότητες θεωρούνται: Τμήματα Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Σχολές Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ (ΣΤΕΦ), Σχολές Τεχνολογίας Γεωπονίας ΤΕΙ (ΣΤΕΓ).

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις.

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με δίδακτρα. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 2.000 €.

Η διάρκεια σπουδών είναι δύο (2) εξάμηνα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν:

 1. Αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Γ.Φ.Π.Α.Π.(downloadαπό την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.)
 2. Αντίγραφα Προπτυχιακών Τίτλων Σπουδών
 3. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για πτυχιούχους αλλοδαπής).
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 5. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, (Proficiency). (Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας υποβάλλονται σε εξετάσεις).
 6. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία σχετικής επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
 7. Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
 8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς απευθείας στη Γραμματεία ή θα προσκομισθούν από τους υποψηφίους σε σφραγισμένο φάκελο.
 9. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες.

 

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

ΠΜΣ «ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ»

Οδός Φυτόκου, Νέα Ιωνία , Τ.Κ. 38446, Βόλος

Η διεξαγωγή της συνέντευξης θα γίνει εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα: http://pms.autom.agr.uth.gr/ , Email: autom_agr@uth.gr

Τηλ: 24210 93013

Η Διευθύντρια Σπουδών του Π.Μ.Σ.,

Μαρία Σακελλαρίου – Μακραντωνάκη

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας